НАДВОРЕШНИ ОЦЕНУВАЧИ

Надворешното оценување се спроведува од страна на независни надворешни оценувачи.

Надворешно оценување претставува оценување на квалитетот на работата на здравствените установи во однос на утврдените стандарди за одредена област на здравствената заштита, односно гранка на медицината, од страна на обучените надворешни оценувачи кои ги именува Агенцијата.

Надворешните оценувачи се соработници на АКАЗУМ кои се лиценцирани од страна на агенцијата. Кандидатите за надворешни оценувачи се стекнувааат со сертификат за лиценциран надворешен оценувач преку поминување на обука и полагање на испит за оценување на стекнатото знаење од обуката. Курикулумот за обука на надворешни оценувачи  е акредитиран од страна на Медицински факултет при УКИМ , а обуките се реализираат во соработка на АКАЗУМ  и Медицински факултет при УКИМ.

Досега АКАЗУМ има спроведено обука на две групи на кандидати  за надворешни оценувачи при што со сертификат се стекнале 48 надворешни оценувачи

Со цел во надворешното оценување  да бидат опфатени сите можни аспекти на работењето на здравствените установи,надворешните оценувачи се од различни профили како:медицински персонал (доктори,медицински сестри), психолози, социјални работници, правници, економисти, машински инжинери.

АКАЗУМ спроведува континуирани обуки за надградување на знаењата и вештините на надворешните оценувачи  за процесот на акредитација.

За да го превземете Прирачникот за надворешно оценување, притиснете тука

Листа на надворешни оценувачи:

Име и презиме
 1. Велка Лукиќ

 2. Биљана Стојанова

 3. Голубинка Бошевска

 4. Драганчо Цинциев

 5. Марија Катралова Китанов

 6. Драшко Тримоски

 7. Татјана Димитровска

 8. Ивана Манчева

 9. Јулија Јовановска

 10. Јасмина Ѓоргиевска

 11. Митре Арсовски

 12. Корнелија Ципушева Спасовска

 13. Смиља Туџарова Ѓоргова

 14. Александра Лефтерова Дракалска

 15. Габриела Тавчиоска

 16. Стојан Дечовски

 17. Силвана Јованова

 18. Силвана Сичева

 19. Василка Илиевска

 20. Рахела Стефановска

 21. Љубица Милосављевиќ

 22. Жаклина Шопова

 23. Сашо Стојчевски

 24. Глигор Тофовски

 25. Валентина Андонова

 26. Страхил Газепов

 27. Билјана Ѓеоргиевска

 28. Билјана Петреска-Зовиќ

 29. Бљерта Јакупи

 30. Виолета Јакимовска

 31. Горданка Бешлиовска

 32. Драган Дацевски

 33. Зоран Велјаноски

 34. Јане Нетковски

 35. Јасминка Милевска

 36. Кадри Хаџихамза

 37. Лулзим Јахоја

 38. Македонка Гетева

 39. Маријан Бошевски

 40. Олгица Гелевска

 41. Роберт Величковски

 42. Светлана Илоски

 43. Стојан Бајрактаров

 44. Сузана Апостоловска

 45. Татјана Додиќ

 46. Флора Сулејман

 47. Рада Грубовиќ

1 Comment

 1. Pingback: zoredfurilort

Comments are closed.