ЛЕГИСЛАТИВА

Закони

За да гo превземете потребниот закон, лоцирајте го бараниот документ во одредената секција и притиснете на копчето „Превземи“.
Закон за евиденции во областа на здравството
Превземи
Закон за изменување и дополнување на законот за евиденции во здравството 53-2011
Превземи
Закон за заштита на правата на пациентите
Превземи
Закон за изменување
Превземи
Закон за здравствена заштита 29 03 2012
Превземи
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 164-2013
Превземи
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 132-2014
Превземи
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 39-2014
Превземи
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 43-2014
Превземи
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 10-2015
Превземи
Закон за изменување на Законот за здравствената заштита 61-2015
Превземи
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 154-2015
Превземи
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 192-2015
Превземи
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 17-2016
Превземи
Закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 37-2016
Превземи
Закон за јавните набавки 24 2019
Превземи
Закон за измена 165-2017
Превземи
Закон за измена 120-2016
Превземи
Закон за измена 27-2016
Превземи
Закон за измена и дополнување 192-2015
Превземи
Закон за измена и дополнување 78-2015
Превземи
Закон за јавните набавки 27 2015
Превземи
Закон за јавно здравје Пречистен Текст 22-2010 – 136-2011 – 144-2014 – 149-2015 – 37-2016
Превземи
Закон за изменување и дополнување на законот за јавно здравје 37-2016
Превземи
Закон за изменување и дополнување на законот за јавно здравје 149-2015
Превземи
Закон за изменување на законот за јавно здравје 144-2014
Превземи
Закон за дополнување на законот за јавно здравје 136-2011
Превземи
Закон за јавно здравје 22-2010
Превземи
Закон за изменување на законот за медицински студии 132-2017
Превземи
Закон за изменување и дополнување на законот за медицински студии 39-2014
Превземи
Закон за медицински студии 16-2013
Превземи
Закон за санитарната и здравствена инспекција
Превземи
Закон за изменување и дополнување 37-2016
Превземи
Закон за изменување и дополнување 150-2015
Превземи
Закон за изменување и дополнување 51-2015
Превземи
Закон за изменување и дополнување 144-2014
Превземи
Закон за изменување и дополнување 43-2014
Превземи
Закон за изменување и дополнување 164-2013
Превземи
Закон за изменување и дополнување 53-2011
Превземи
Закон за изменување и дополнување 18-2011
Превземи
Закон за изменување и дополнување 88-2010
Превземи
Закон за изменување и дополнување 139-2008
Превземи
Закон за слободен пристап на информации од јавен карактер
Превземи
Указ за прогласување на Закон за слободен пристап на информации од јавен карактер 101-2019
Превземи
Закон за административни службеници
Превземи
Кодекс за административни службеници
Превземи
Закон за организација и работа на органите на државната управа
Превземи

Подзаконски Акти

За да гo превземете потребниот подзаконски акт, лоцирајте го бараниот документ во одредената секција и притиснете на текстот „Превземи“.
Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор 46-2016
Превземи
Правилник за внатрешна организација 29-2012
Превземи
Правилник за начинот на вршење на акредитација и на процената за исполнетост на стандардите за акредитација, како и потребната документација за стекнување акредитација за здравствената установа
Превземи

Годишен план за спречување на корупција за 2021 година на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствени установи

Превземи

Упатство за спроведување на постапки на Јавни набавки

Превземи